….. sinds 1963

In 2013 zijn er drie sportvereniging in Hoevelaken, die hun vijftig jarig bestaan vieren. Eén daarvan is tennisclub Weldam, waar men wel van een feestje houdt. Zowel het 25-jarig als het 50-jarig bestaan wordt dan ook grootst gevierd. Maar hoe begint het eigenlijk in die beginjaren zestig?

De voorbereiding om tot de oprichting van een tennisclub over te gaan is in 1962. In dat jaar is er één baan, die aan twee afzonderlijke groepen dorpsbewoners wordt verhuurd. De ene groep speelt alleen op werkdagen, de andere alleen op zaterdagen. Op zondag is de baan gereserveerd voor de eigenaar van de baan, de familie Doornekamp met aanhang.

Ernst Sigmund Doornekamp (links) is in de zestiger jaren de eigenaar en verhuurder van de tennisbanen.

Omdat de speelmogelijkheden voor de ‘werkdagengroep’, vooral voor de werkenden, zeer beperkt zijn, stellen zij de ‘zaterdaggroep’ voor om een fusie aan te gaan, teneinde in 1963 als één groep de baan te huren en de mogelijkheid te onderzoeken om een vereniging op te richten. Initiatiefnemers zijn de heren Oey en Renssen en de eerste fusiebespreking vindt plaats bij de bekende tennisfamilie Bakkerus.

De zaterdaggroep heeft aanvankelijk nogal wat bedenkingen omdat zij, voor die tijd, zeer sterk spelen en de andere groep vooral uit recreanten bestaat. Desalniettemin stemt de zaterdaggroep uiteindelijk in met de voorgelegde plannen en wordt er besloten om geen gebruik meer te maken van het recht, om in 1963 opnieuw de baan voor de zaterdagen te huren. Aldus wordt in de vroege zestiger jaren door een fusie van twee groepen de baan gehuurd en ontstaat in april 1963 de tennisclub Weldam.

Koninklijke goedkeuring

Van een officiële rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging is evenwel nog geen sprake. Pas enkele jaren later worden, onder leiding van Leon van Baal, de statuten vastgesteld en wordt de vereniging koninklijk goedgekeurd. TC Weldam, een naam bedacht door Bams Bakkerus, bereikt daarmee haar officiële status als vereniging. Een zucht van verlichting voor de leden, want vanaf dat moment zijn ze niet meer hoofdelijk aansprakelijk voor schulden, die de club niet zou kunnen nakomen.

Waardebonnen

Tennis in Hoevelaken begint dus allemaal op één baantje, met een zomerhuisje dat beschikbaar wordt gesteld door de eigenaar en ongeveer veertig enthousiaste leden. De rest van het park bestaat uit een boomgaard, appels, peren en pruimen, wat loofbomen en rododendrons. Lang duurt deze situatie echter niet, want al rond 1964 breidt de familie Doornekamp het park uit tot drie banen. Ondanks de groei van het ledenaantal brengt de uitbreiding de nodige zorgen met zich mee. Elk jaar moet maar weer worden afgewacht, of zich voldoende leden aanmelden om de baanhuur te kunnen betalen. De groei van de vereniging blijft echter gestimuleerd door het uitgeven van waardebonnen, wanneer men een nieuw lid aanbrengt. Er zijn in die tijd dan ook veel mensen lid uit omliggende plaatsen als Amersfoort, Barneveld en zelfs Amsterdam en Leiden. In 1971 volgt dan ook een ledenstop en wordt er statutair vastgelegd, dat de vereniging in beginsel alleen openstaat voor inwoners uit Hoevelaken. Er is in die tijd ook een ballotagecommissie, maar vanwege de grote toeloop van nieuwe leden raakt de commissie overwerkt, zodat tot opheffing wordt besloten.

Verdere groei

In 1976 wordt het tennispark opnieuw vergroot met twee banen en een tenniskooi. Aanvankelijk zou het park met drie tennisbanen worden uitgebreid, maar na een fikse ruzie tussen de buren en de gemeente, die inmiddels het tennispark heeft overgenomen van de familie Doornekamp, wordt de zaak herzien.

Hoe dan ook, het tennispark aan de Kyftenbeltlaan bestaat inmiddels uit vijf banen, waarmee de wachtlijst in de ijskast kan, ook al is dat voor tijdelijk. Omdat het ledenaantal doorgroeit via 300 naar 465 leden, wordt er opnieuw een ledenstop ingevoerd.

Clubhuis

Eén van de hoogtepunten in de Weldam-historie is de bouw van een eigen clubhuis in 1969. Geld daarvoor is echter nauwelijks beschikbaar, waardoor Weldam afhankelijk is van de zelfwerkzaamheid van de leden. En die stellen het bestuur niet teleur. Vanaf het bouwrijp maken van de grond tot de uiteindelijk afwerking worden praktisch alle werkzaamheden door de leden zelf verricht. Een knap staaltje werk, dat tot een grote saamhorigheid onder de leden leidt.

Middelaar

In 2000 wordt het knusse tennispark aan de Kyftenbeltlaan ingeruild voor een accommodatie in plan Middelaar. Ook dat leidt weer tot een grote toeloop van leden. Hoevelakers, die elders hun balletje slaan, krijgen nu de kans hun talenten in Hoevelaken te tonen.

De tennissers slaan al vanaf het begin van de 21e eeuw hun balletje op het complex in Middelaar.

In april 2013 viert Weldam haar vijftigjarig bestaan. Ter gelegenheid van die mijlpaal brengt de tennisvereniging een ‘glossy’ uit, die door de leden goed ontvangen wordt.