Gymnastiekvereniging Hellas, zoals wij die in ons huidige verenigingsleven kennen, kent meerdere voorgangers. Eén daarvan is gymnastiekclub A.R.K.E.L., Allen Rap, Krachtig En Lenig, waarvan de eerste letters de achternaam van burgemeester Van Arkel verraden. Van Arkel is burgemeester van Hoevelaken van 1907 tot 1917. Op de foto zijn de leden van deze gymnastiekclub te zien, met links meester Michon, hoofd van de christelijke school.

Wanneer gymnastiekclub Arkel is opgericht en hoe lang deze club heeft bestaan is nog ongewis. Wel is duidelijk, dat A.R.K.E.L. in 1919 tot de bond toetreedt als buitengewoon lid en in 1920 weer wordt uitgeschreven wegens ontbinding. Onderstaande  foto is gemaakt omstreeks 1917. Het Amersfoortsch Dagblad van 11 december 1919 doet verslag van een uitvoering, georganiseerd door “Arkel”. De tekst daarvan staat integraal onder de foto.

Uitvoering der Gymn. Ver. Arkel.

Men schrijft ons uit Hoevelaken: Onder groote belangstelling gaf de Gymn. Ver. “Arkel” Dinsdagavond j.l. een propaganda-uitvoering in “Vinkenhoef” te Hoevelaken.

Onder de aanwezigen merkten wij o.a. op den Edelachtbaren Heer Burgemeester van Hoevelaken en den Heer Knottenbelt.

Voorts waren een 35 turnsters en turners der Amersf. Gymn. Ver. “Excelsior” aanwezig en een 20 tal leden der Gymn. Ver. “Sparta” uit Nijkerk.

Begonnen werd met een algemeene opmarsch der turners, gevolgd door een rede van den Heer Maat, die de aanwezigen een woord van welkom toesprak en tevens den toestand der Vereeniging schetste.

Het programma werd ondanks het bedenkelijk groot aantal nummers vlot afgewerkt.

Vermelding verdienen de stokoefeningen der 2e afdeeling, welke oefeningen, waarin verschillende slag- en weerhoudingen voorkwamen, keurig door de nog jonge turners werden uitgevoerd.

De oefeningen aan brug en rek werden, een enkele uitzondering daargelaten, goed uitgevoerd, terwijl de groepsoefeningen zonder uitzondering keurig waren.

De voordrachten, welke ter afwisseling werden gegeven, vielen zeer in den smaak.

Toen het programma was afgewerkt, voerde de Heer A.J. Dekker namens de leden van “Arkel” het woord en overhandigde den directeur de Vereeniging de Heer Maat met enkele goedgekozen woorden een fraaie krans.

Vervolgens werd de Ver. “Arkel” vereerd door het woord van de Heer Burgemeester van Hoevelaken, die in een hartelijke toespraak zijn sympathie voor de Ver. betuigde. Tot slot werd het woord gevoerd door den Heer J.J. van der Linde, directeur der Gymn. Ver. “Excelsior”, die namens de aanwezige leden van “Excelsior” de Ver. “Arkel” bedankte voor den gezelligen avond en tevens namens het bestuur van de Stichtse Turnkring een woord van hulde en dank bracht aan den Heer Knottenbelt, die zoo bereidwillig was een oefenlokaal aan de Ver. “Arkel” af te staan.